Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu
Dorota Lipniewska,

Kancelaria Komornicza nr III w Grudziądzu
ul. Groblowa 4/3, 86-300 Grudziądz

tel. + 48 507 785 208, 507 785 193 – sprawy alimentacyjne,

e-mail: grudziadz2@komornik.pl

Informacje

Informacje o postępowaniu egzekucyjnym (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm. oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 ze zm.)

Tytuł egzekucyjny to dokument zawierający określenie dłużnika i wierzyciela oraz wskazujący na świadczenie które może dochodzić wierzyciel.

Art. 776. [Tytuł wykonawczy]
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny
zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 777. [Tytuły egzekucyjne]
§ 1. Tytułami egzekucyjnymi są:
1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak
również ugoda zawarta przed sądem;
1.1) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu
wykonaniu;
2) (uchylony);
2.1) (uchylony);
3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze
egzekucji sądowej;
4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek
zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w
akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie
wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest
wykonanie;
5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek
zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za
pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego
uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może
wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym
osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem,
poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności
pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Art. 797. [Wymagania wniosku]
§ 1. We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu
wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł wykonawczy.
§ 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do
wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu dołącza się dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego, umożliwiający organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazuje się tytuł wykonawczy.
§ 4. Wszczynając egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, komornik jest zobowiązany do zweryfikowania treści przedstawionego mu dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego oraz zaznaczenia w tym systemie faktu prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu.
§ 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedstawieniu (okazaniu, dołączeniu, doręczeniu albo złożeniu) tytułu wykonawczego, a tytułem tym jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art.783 § 4, należy przedstawić zweryfikowany przez komornika dokument, o którym mowa w §3. Jeżeli tytuł wykonawczy ma być złożony w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub komornika wystarcza złożenie dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 801¹. [Złożenie wykazu majątku]
§ 1. Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
§ 2. Przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 9181, art. 919 oraz art. 1053 § 2 stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

Dorota Lipniewska

Kancelaria Komornicza nr III w Grudziądzu

ul. Groblowa 4/3
86-300 Grudziądz


Tel.: + 48 507 785 208
Tel.: + 48 507 785 193 – sprawy alimentacyjne


E-mail:
grudziadz2@komornik.pl

2017. Komornik Sądowy Dorota Lipniewska. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.