Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu
Dorota Lipniewska,

Kancelaria Komornicza nr III w Grudziądzu
ul. Groblowa 4/3, 86-300 Grudziądz

tel. + 48 507 785 208, 507 785 193 – sprawy alimentacyjne,

e-mail: grudziadz2@komornik.pl

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska, Kancelaria Komornicza nr III w Grudziądzu jest właściwy terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Grudziądzu oraz na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Wierzyciel zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 1-5 ww. ustawy. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel wraz z wnioskiem o prowadzenie egzekucji stosownie do art. 10 ust. 3 ww. ustawy składa oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Zakres działań:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego,
  • na zlecenie sądu – osobiste doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
2017. Komornik Sądowy Dorota Lipniewska. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.